สาส์นจากประธานกรรมการ


       ปี 2558 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย มียอดปริมาณการผลิตรถยนต์ขยายตัวเล็กน้อย ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลง ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่ชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในการผลิตและประกอบรถยนต์เป็นอันดับต้นของภูมิภาคอาเซียน และยังมีศักยภาพการผลิตที่ได้คุณภาพ สามารถส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้ ซึ่งจะเห็นได้จากยอดการส่งออกในปี 2558 ที่เพิ่มขึ้น โดยคาดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตน่าจะมียอดการผลิตเพื่อส่งออกที่เติบโตขึ้น

       ภาพรวมปี 2558 บริษัทมีผลการดาเนินที่ดีขึ้น โดยผลการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ บริษัทยังเน้นการผลิตชิ้นงานให้ได้คุณภาพมีความเที่ยงตรงสูง โดยบริษัทได้พัฒนาระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และนามาใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบ เพื่อช่วยให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ตรงตามแบบ ลดงานเสีย รวมถึงลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านการบริหารงานทางการตลาดบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังแถบประเทศยุโรป ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

       นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รณรงค์สนับสนุนให้เกิดโครงการด้านการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในการทางาน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทยังคงยึดหลักแนวคิดที่ว่า โรงงาน เป็นได้มากกว่าที่ทามาหากิน แต่ยังเป็นที่บ่มเพาะ “คน” ให้เป็น “คนดี” เป็นคนดีด้วยการกระทามิใช่เพียงเข้าใจและตระหนักรู้ รวมถึงยังดาเนินตามปณิธานสูงสุดของบริษัท คือ “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” (วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญญู) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน

       ในปี 2559 แนวโน้มการดาเนินงานของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูงที่ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามมาตรฐานและได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากาหนด และมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายการดาเนินงานไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ลงทุน

       ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัททุกด้านด้วยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอ เพื่อช่วยกันพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผมขอให้คามั่นว่าจะ ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

                                                                                                                                                   

                                                                ( นายมนู  เลียวไพโรจน์ )

                                                                 ประธานกรรมการบริษัท

                                                                  26  กุมภาพันธ์   2559