การลงทุนในอนาคต


       บริษัทยังคงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts and Components) เป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในตลาดชิ้นส่วนให้มากขึ้น ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้

       1.บริษัทจะขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มสัดส่วนยอดขายส่งออก  ซึ่งประเภทชิ้นงานที่บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีขึ้น คือ ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนคอมเพรสเซอร์ ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์  โดยกลุ่มลูกค้าอยู่ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา

       2.บริษัทจะขยายผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายมากขึ้น (New Model) ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และคอมเพรสเซอร์ เพื่อใช้กำลังการผลิตให้เต็มที่ และเพื่อทดแทนกำลังการผลิตในกลุ่มสินค้ากล้องดิจิตอล

       3.บริษัทจะขยายการประกอบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการย้ายฐานการผลิตมาในประเทศ ซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีลักษณะการประกอบธุรกิจใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกันกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อก่อให้เกิด Synergy ในการผลิต และการเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิต โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีรูปแบบและการผลิตที่ซับซ้อน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

       4.บริษัทย่อยได้ขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจน้ำ เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นว่าธุรกิจน้ำเป็นธุรกิจแห่งอนาคต มีการขยายตัวสูง และมีคู่แข่งไม่มาก  โดยบริษัทย่อยจะทำธุรกิจน้ำแบบครบวงจร คือ น้ำดิบ น้ำประปา และน้ำเสีย โดยมีลักษณะของธุรกิจเป็นการทำสัมปทานกับภาครัฐ หรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ เนื่องด้วยปัจจุบัน ภาครัฐต้องการกระตุ้น เศรษฐกิจด้วยการลงทุน จึงเป็นช่องทางที่การลงทุนโดยภาคเอกชน ในลักษณะสัมปทานจะมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการเปิด AEC ทำให้ช่องทางในการลงทุน ที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียรมาร์ ลาว และกัมพูชา มีโอกาสมากขึ้น