คณะกรรมการ


นายมนู  เลียวไพโรจน์

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ

ศ.นพ. อุดมศิลป์  ศรีแสงนาม

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

 กรรมการอิสระ

นายสมโภชน์  วัลยะเสวี

กรรมการ

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

นายณรงค์  วรงค์เกรียงไกร

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

 

นายอภิชาติ  การุณกรสกุล

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผู้อำนวยการ

กรรมการผู้มีอำนาจ

 

นายชัยโรจน์  เวทย์นฤมาณ

กรรมการ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้มีอำนาจ

นายรัชเดช  วจีสุธรรม

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจ

Mr. Rajeev Vijayan

กรรมการ

 

 

 

Mr. Yoshikazu Kurachi

กรรมการ