ความรับผิดชอบต่อสังคม

newsด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

         บริษัทจะดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่กำหนดไว้ โดยบริษัทมี...
newsด้านพนักงาน

        บริษัทส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมตามปณิธานของบริษัทที่กำหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานให้มี “วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู”ซึ่งเป็นการวาง...
newsด้านสิ่งแวดล้อม

          บริษัทมีการบริหารจัดการการปล่อยของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่จะลดการปล่อยของเสียให้ได้มากที่สุด ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการรีไซเคิล (recycle) นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการและการปฏิบัติการด้านสิ...
newsด้านสังคม

        บริษัทได้ริเริ่ม “โครงการจิตอาสา” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือช่วยชุมชนรอบๆ บริษัทเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดชลบุรี ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เป็นต้น...