ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านพนักงาน


News

        บริษัทส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมตามปณิธานของบริษัทที่กำหนดว่า “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้พนักงานให้มี “วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม และกตัญญู”ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสู่วิถีแห่งความสุข ประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งที่รากฐานขององค์กรอย่างแท้จริง  โดยบริษัทจะสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดีผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

                      ก.  วินัย   บริษัทได้เล็งเห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของบริษัทไม่ได้มีความคุ้นเคย กับสภาพแวดล้อมทางด้านอุตสาหกรรม ความมีวินัยจึงเป็นจุดอ่อนที่ต้องมีการปรับพฤติกรรมและปลูกฝัง โดยบริษัทจะจัดให้มีการทำกิจกรรมฝึกวินัยในค่ายทหารที่มีชื่อโครงการว่า “โครงการภูมิใจไทยเต็มร้อย” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวพนักงานทุกคนต้องผ่านการฝึกวินัยเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน   ภายหลังจากการฝึกวินัยแล้วบริษัทยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นประจำทุกเช้า, ก่อนเริ่มงานให้ทำสมาธิ แผ่เมตตาประมาณ 5 นาที รับฟังการอ่านพระบรมราโชวาท และกล่าวคำปฏิญาณอย่างหนักแน่นและมีพลัง

                   ข.  สามัคคี...เสียสละ   บริษัทสนับสนุนให้พนักงานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน ส่งเสริมให้พนักงานได้สัมผัสความสุขจากการเป็นผู้ให้ตอบแทนถิ่นฐานบ้านเกิด โดยทำกิจกรรมผ่านกิจกรรม 2 โครงการ คือ


PICT0032_notime.jpg“โครงการเอเซีย...อาสา”  บริษัทจะรณรงค์ให้พนักงาน ทุกคน มุ่งทำความดีถวายในหลวงด้วยการละอบายมุข3 อย่าง ได้แก่ เหล้า บุหรี่  การพนัน (หวย) และยาเสพติด โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน “เอเซีย...ช่วยเหลือสังคม”ทุกเดือนจำนวน  30บาทต่อทุกลายเซ็นต์ของพนักงานที่ลงชื่อละอบายมุขแต่ละประเภท และจำนวน      10 บาทต่อทุกลายเซ็นที่งดอบายมุขไม่ได้แต่จะพยายามงด  เงินในกองทุนนี้จะนำไปใช้ในโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่พนักงานร่วมกันดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น จากการรณรงค์ใน  2555 มีพนักงานที่แสดงตนประสงค์จะลดละเลิกอบายมุขประมาณ 900 คน และมียอดเงินสมทบเข้ากองทุนประมาณ 9 แสนบาท


อุดร3028.jpgกุหลาบ ผู้กำจัด115.jpg“โครงการกองทุนพัฒนาบ้านเกิด”   เป็นโครงการที่บริษัทส่งเสริมความเป็นผู้ให้และความกตัญญูต่อถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงาน  โครงการดังกล่าวพนักงานสามารถเขียนโครงการขอเงินทุนเพื่อไปทำสาธารณประโยชน์ให้กับบ้านเกิดของตนเองในโอกาสที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านช่วงวันหยุดปีใหม่และวันหยุดสงกรานต์ ทุนละ  3,000 บาท โดยบริษัทจะมอบทุนให้พร้อมจดหมายขอบคุณท้องถิ่นบ้านเกิดที่ได้บ่มเพาะบุคลากรที่ดีมาร่วมงานกับบริษัท โดยในปี 2555บริษัทได้ให้ทุนพนักงานตามโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 50ทุน รวมเป็นเงิน 150,000บาท โดยพนักงานที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่นำเงินไปบริจาคให้กับโรงเรียน

                 ค.  คุณธรรม   การจะทำให้คุณธรรมฝังแน่นอยู่ในจิตใจและพัฒนาเป็นพฤติกรรมดำเนินชีวิตปกติต้องอาศัยการปลูกฝังตอกย้ำข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆอยู่เสมอ บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจนถึงผู้บริหารทุกคนได้มีโอกาสศึกษา “พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งได้มีโครงการดังนี้

                      “โครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พนักงานระดับปฏิบัติการต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งปี 2555 บริษัทจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเรื่องพระบรมราโชวาท จำนวน 449 คน

     

                        “โครงการปลูกข้าว เพื่อเรียนรู้ชีวิตที่พอเพียง” บริษัทได้เปิดรับพนักงานที่อาสาเข้าร่วมโครงการปลูกข้าว เพื่อเรียนรู้ชีวิตที่พอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตคู่ขนานหนองขยาด จังหวัดชลบุรี โดยมีพนักงานอาสาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 183 คน

         อีกกิจกรรมหนึ่งที่ปลูกฝังคุณธรรม คือ โครงการปฏิบัติธรรม  บริษัทอนุญาตให้พนักงานเข้าปฏิบัติธรรมกับยุวพุทธิกสมาคม หลักสูตร 8 วัน และ 3 วัน โดยไม่นับเป็นวันลาของพนักงาน   นอกจากนี้บริษัทจัดให้พนักงานที่เกิดในแต่ละเดือนได้ทำบุญใส่บาตรร่วมกันที่โรงงานทุกเดือน และในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมะให้พนักงานฟัง

              ง. กตัญญู  บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานมีทั้งคุณธรรมความดีให้เกิดกับตนเองหลายรูปแบบ ได้แก่ มีโครงการครอบครัวเป็นสุข ลูกรักพนักงาน(วันเด็ก)โครงการส่งเสริมความกตัญญูในวันพ่อและวันแม่ ที่มุ่งเน้นกระตุ้นความกตัญญู ความปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนอกจากนี้บริษัทยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันเป็นประจำ ได้แก่ การบริจาคโลหิต การเลี้ยงอาหารและจัดกิจกรรมให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่างๆ การปลูกป่า การช่วยซ่อมจักรยานให้กับนักเรียนโรงเรียนยากจน เป็นต้น