ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน


News

         บริษัทจะดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่น ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่กำหนดไว้ โดยบริษัทมีนโยบายดังนี้

               1. มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพชีวิตในการทำงาน สิ่งแวดล้อม และกฏหมายแรงงาน  อย่างเคร่งครัด

               2.  สื่อสารให้พนักงานทุกคนรวมถึงบุคคลภายนอก  ผู้รับเหมา ลูกค้าและสาธารณะได้ทราบถึงนโยบายความปลอดภัย  คุณภาพชีวิตในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

                3. ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมและกระบวนการทางธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

                4. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานในการปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพชีวิตการทำงานและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องและทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอ

                5. ลดอุบัติเหตุในการทำงานถึงขั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ และลดอัตราการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย

                6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลดความเสี่ยงอันตรายจากการทำงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

                7. มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน