ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสังคม


News

        บริษัทได้ริเริ่ม “โครงการจิตอาสา” เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม หรือช่วยชุมชนรอบๆ บริษัทเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เช่น การพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดชลบุรี ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย เป็นต้น นอกจากนั้นในระหว่างปี บริษัทได้นำพนักงานเข้าไปพัฒนาโรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี ทั้งหมด 7 โรงเรียน จัดกิจกรรมให้พนักงานพาน้องนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่  นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดให้พนักงานร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมภายใต้โครงการ ‘รวมพลังสามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ  ทุกวันที่  1 พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปี 2555 ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

          นอกจากนี้บริษัทยังมีการมอบทุนพัฒนาบ้านเกิดของพนักงาน การรณรงค์ให้พนักงานร่วมปลูกป่า การรณรงค์ให้พนักงานบริจาคโลหิต มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาอาคารเรียน การสร้างห้องสมุดให้โรงเรียน บริจาคห่วงอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียม และให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการแปลงผักสาธิต ตามแนวทางเศฐกิจพอเพียง