ความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม


News

          บริษัทมีการบริหารจัดการการปล่อยของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่จะลดการปล่อยของเสียให้ได้มากที่สุด ประกอบกับการส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการรีไซเคิล (recycle) นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีแนวทางการจัดการและการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รับมาตรฐาน ISO 14001